הזמנים בהלכה

תוכן עניינים

חלוקת היום .7
עלות השחר .9
הגדרת זמן עלות .10
צאת הכוכבים .19
(שיטת הגאונים ושיטת ר »ת) הגדרת זמן צאת הכוכבים .20
צאת הכוכבים למעשה, לשיטת אדמו »ר הזקן .21
חישוב זמן צאת הכוכבים למקומות שאינם ארץ ישראל, וכן בארץ
ישראל לימים שאינם שווים .24
שעה זמנית .25
תחילת זמן המצוות של הבוקר .27

Partagez cette publication

Les dernières news

Durée : 16:05 | Nombre de vues : 1 | Likes : 0 Cette vidéo porte sur les Parachiyot Nitsavim et Vayelekh qui ne sont pas jumelées cette année alors qu’elles l’étaient lors de l’enregistrement original. En effet, Nitsavim est lue ce Shabbat et Vayelekh, Shabbat prochain. Cours de

Autres publications de Daat Menahem

Comprendre la Chemita

Le but principal recherché dans ce travail est d’aider le lecteur francophone à découvrir et à comprendre les nombreuses notions liées à la Chemita, et à connaitre les principaux différends. PDF à télécharger gratuitement.

Venez profiter d'une année d'étude inoubliable
en plein cœur de Jérusalem

Aller au contenu principal