וכל מצותיך אמת

וכל מצותיך אמת
על שו”ע או”ח סי’ א’ עד כ”ד
מלוקט מכמה מאות ספרי שו”ת ופוסקים
נכתב בס”ד ע”י: שאול סילם

Partagez cette publication

Les dernières news

Twitter feed is not available at the moment.

Autres publications de Daat Menahem

Comprendre la Chemita

Le but principal recherché dans ce travail est d’aider le lecteur francophone à découvrir et à comprendre les nombreuses notions liées à la Chemita, et à connaitre les principaux différends. PDF à télécharger gratuitement.

Le Programme de la Yeshiva Daat Menahem Jérusalem

Le but principal recherché dans ce travail est d’aider le lecteur francophone à découvrir et à comprendre les nombreuses notions liées à la Chemita, et à connaitre les principaux différends. PDF à télécharger gratuitement.

Venez profiter d'une année d'étude inoubliable
en plein cœur de Jérusalem

Skip to content