סיכום הלכות בדיקת רמץ

סיכום הלכות בדיקת רמץ
וסדר פסר המצויות
לשיטת אדמו”ר הזקן

ליקת וסידר : שאול סילם

Partagez cette publication

Les dernières news

Twitter feed is not available at the moment.

Autres publications de Daat Menahem

Comprendre la Chemita

Le but principal recherché dans ce travail est d’aider le lecteur francophone à découvrir et à comprendre les nombreuses notions liées à la Chemita, et à connaitre les principaux différends. PDF à télécharger gratuitement.

Unicité divine

« L’Unicité de D.ieu est un principe
fondamental et universel de la foi en
D.ieu. » Par le Rav Shaul Sillam, d’après le Chaar Hayhoud VéHaémouna. PDF à télécharger gratuitement.

Venez profiter d'une année d'étude inoubliable
en plein cœur de Jérusalem

Skip to content