קדימה בברכות הנהנין

כללי קדימה בברכות הנהנין, ע”פ אדמו”ר הזקן
בסדר ברכת הנהנין (משנה אחרונה) פ”י
(סי’ רי”א משו”ע אדמו”ר לא הגיע אלינו).

חיבר: שאול סילם

Partagez cette publication

Les dernières news

Twitter feed is not available at the moment.

Autres publications de Daat Menahem

Lois relatives aux “Trois semaines”

PDF à télécharger gratuitement.

La période des 3 semaines précédent Ticha beAv connait un certain nombre de restrictions qui furent imposées par nos Sages et par nos Maîtres.

וכל מעותיד אמת

ימי אלול ענינם והלכותיהם, בהלכה ובחסידות מסביב לטור ושלחן ערוך

Venez profiter d'une année d'étude inoubliable
en plein cœur de Jérusalem

Skip to content