קונטרס הלכות ספירת העומר

לשיטת אדמו”ר הזקן ורבותינו נשיאי חב”ד
לע”נ ר’ צבי בן פנחס קדרון ע”ה
נלב”ע בי”ט בניסן התשפ”א
תנצב”ה

חיבר: שאול סילם

Partagez cette publication

Les dernières news

Twitter feed is not available at the moment.

Autres publications de Daat Menahem

וכל מעותיד אמת

ימי אלול ענינם והלכותיהם, בהלכה ובחסידות מסביב לטור ושלחן ערוך

Comprendre la Chemita

Le but principal recherché dans ce travail est d’aider le lecteur francophone à découvrir et à comprendre les nombreuses notions liées à la Chemita, et à connaitre les principaux différends. PDF à télécharger gratuitement.

Venez profiter d'une année d'étude inoubliable
en plein cœur de Jérusalem

Skip to content